GDPR och personuppgifter

Mail inkomna till styrelsens mailadress vidarebefodrad automatiskt till styrelsemedlemmarna och hanteras därefter med försiktighet av respektive styrelsemedlem.
———-
För att kunna bedriva lagstadgad verksamhet och förvalta BRF Timmermannen 2 upprätthåller föreningen register med följande personuppgifter:

1. Lägenhetsregister (lagkrav) Förutom uppgifter om själva lägenheten sparas bostadsrättshavarens namn. När en bostadsrätt säljs skall en kopia av överlåtelseavtalet fogas till registret. Registret förs av Riksbyggen, kopia av överlåtelseavtalet sparas av BRF Timmermannen 2.

2. Pantsättningsregister (lagkrav) Här sparas namn, personnr och adress på den som pantsatt sin lägenhet. Registret förs av Riksbyggen.

3. Tvättstugelista med namn och tvättcylindernummer.

4. Nyckelregister med namn och id för nyckel till tvättstuga, barnvagnsrum, fastighet samt lägenhetsnycklar.

5. Namn/lägenhetslista i entrén.

6. Parkeringsregister – Namn, bilplatsnummer adress och telefon, Registret förs av Riksbyggen, kopia av kontraktet sparas av Timmermannen 2
Registren är inte offentliga utan det är endast bostadsrättshavaren själv som har rätt att ta del av det som finns registrerat på sig. På bostadrättshavarens begäran kan vissa uppgifter (ej de lagstadgade) tas bort.
BRF Timmermannen 2 registrerar och sparar inga känsliga personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Timmermannen 2.
Personuppgiftsbiträde för Timmermannen 2 är Riksbyggen – föreningens ekonomiska förvaltare.


GDPR
Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och övriga EU med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.

Personuppgiftsansvarig
Den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av en personuppgift är personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde
Den personuppgiftsansvarige kan anlita någon annan som behandlar personuppgifter för dennes räkning. Den som anlitas kallas personuppgiftsbiträde och finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.