Arbetsgrupper

I föreningen finns arbetsgrupper bestående av styrelsemedlemmar och/eller andra boende i huset. För närvarande (2022) finns följande grupper:

  • Fastighetsgruppen, med huvudansvar för ärenden rörande fastigheten samt kontakt med diverse reparatörer, leverantörer och andra externa parter.
  • Informationsgruppen, med ansvar för bland annat informationsbrev, hemsidan och andra kommunikationsfrågor.
  • Innegruppen, med ansvar för tvättstuga, nycklar, p-platser, uthyrning föreningslokal

Den som vill genomföra ett projekt får gärna bilda en arbetsgrupp.

Varje grupp ska ha en ansvarig/kontaktperson. Kontaktpersonen ska:

  • bjuda in intresserade medlemmar att delta i gruppen samt organisera arbetet
  • ta fram förslag till kostnadsberäknade åtgärder som föreläggs styrelsen (som beslutar om genomförande och avsättning av pengar till förslaget)
  • efter beslut säkra och följa upp att åtgärderna genomförs på beslutat sätt
  • regelbundet sammanfatta vad som genomförts inom respektive område och lämna till styrelsen (bl.a. för att infogas i föreningens årsberättelse)

Det utgår ingen arvodering för uppdraget.