Arbetsgrupper

I föreningen finns arbetsgrupp(er) bestående av styrelsemedlemmar och/eller andra boende. För närvarande bara

  • Trivselgruppen, med ansvar för föreningslokalen och de årliga evenemang föreningen genomför
  • Det finns även en inofficiell trädgårdsgrupp – några intresserade som ibland rensar, planterar mm. Men vi har inte längre någon riktig grupp med ansvarig, främst för att vi nu byggt upp trädgården och det är mer av underhåll än större förändringar.

Den som vill genomföra ett projekt får gärna bilda en arbetsgrupp.

Varje grupp ska ha en ansvarig/kontaktperson. Kontaktpersonen ska:

  • bjuda in intresserade medlemmar att delta i arbetet i respektive grupp, samt organisera det arbetet
  • ta fram förslag till kostnadsberäknade åtgärder som föreläggs styrelsen (som beslutar om genomförande och avsättning av pengar till förslaget)
  • efter beslut säkra att åtgärderna genomförs på beslutat sätt
  • årsvis skriftligen sammanfatta vad som genomförts inom respektive område och lämna till styrelsen (för att infogas i föreningens årsberättelse)

Det utgår ingen arvodering för uppdraget.

Vi skulle gärna se en projektgrupp för anskaffande av fibernät.